Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem, które przysługuje ubezpieczonemu, w sytuacji gdy dziecko lub chory członek rodziny ubezpieczonego wymagają opieki. Czym jest zatem dodatkowy zasiłek opiekuńczy i komu przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest uprawnieniem ubezpieczonego pracownika – ojca, lub innego ubezpieczonego  – członka rodziny, którzy to opiekują się noworodkiem w okresie do 8 tygodni od porodu. Sytuacją, która uzasadnia przyznanie uprawnienia, jest pobyt w szpitalu, lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnym i całodobowym, matki dziecka pobierającej zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie. Kobieta ta, z powodu swojej choroby, nie jest w takiej sytuacji zdolna do opieki nad dzieckiem.

Powodami uzasadniającymi przyznanie tego świadczenia mogą być również:

  • Porzucenie dziecka przez matkę pobierającą zasiłek macierzyński przed upływem 8 tygodni od porodu;
  • Matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie, legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i stan zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Wymiar zasiłku to maksymalnie 8 tygodni (56 dni), nie dłużej niż do ukończenia 8 tygodnia życia przez dziecko. Wymiar ten jest niezależny od roku kalendarzowego oraz „podstawowego” zasiłku opiekuńczego, którego długość  wynosi 14 dni, w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem powyżej 14 roku życia, oraz 60 dni, w przypadku opieki nad  zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14.

Dokumentami, które należy złożyć celem uzyskania uprawnienia są:

  1. Druk Z-15A, do pobrania TUTAJ
  2. Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu.
  3. Oświadczenie potwierdzające, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w pierwszych ośmiu tygodniach po porodzie.

Ważne! Jeżeli matka dziecka nie pobiera zasiłku macierzyńskiego – ubezpieczony pracownik ojciec lub ubezpieczony – inny członek rodziny, nie mogą skorzystać z tego uprawnienia.

Autor: Ewa Ręczkowska

Żródła:
https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania