Odwołanie pracownika z urlopu

Sezon urlopowy w pełni. Wszyscy z przejęciem wyczekujemy przerwy od pracy. Okazuje się jednak, że pracodawca może zakłócić ten błogi stan poprzez odwołanie pracownika z urlopu. Kiedy może to zrobić i co należy się nam w zamian?

Zgodnie z art. 167 § 1 KP, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

Oznacza to, że odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe tylko w sytuacji kiedy w momencie rozpoczynania przez pracownika urlopu, pracodawca nie wiedział, że wystąpią okoliczności wymagające obecności pracownika w pracy. Odwołanie nie może zatem wiązać się z koniecznością wykonania przez pracownika zaplanowanych na dany okres obowiązków wynikających z zajmowanego przez niego stanowiska pracy. W takim przypadku pracodawca mógł po prostu nie udzielić pracownikowi urlopu w danym okresie, a nie odwoływać się do instytucji wprowadzonej przez ustawodawcę we wspomnianym artykule.

W przypadku odwołania pracownika, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu ( art. 167 § 2 KP)Do kosztów związanych z wypoczynkiem należy zaliczyć bezzwrotne zaliczki/wpłaty za noclegi, podróży, etc.

Warto zauważyć, że odwołanie z urlopu jest dla pracownika wiążące i nie on może podważyć decyzji pracodawcy. Powinien  stawić się w pracy w terminie wskazanym przez pracodawcę (przy uwzględnieniu czasu dojazdu). Nie stawienie się w pracy, może zostać potraktowane nawet jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i być podstawą rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli jednak okaże się, że decyzja pracodawcy była nieuzasadniona, pracownikowi przysługuje odszkodowanie na zasadach ogólnych.

Autor: Ewa Ręczkowska

Podstawa prawna:
1. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późn. zm.)