Ulga PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 roku zaczęła obowiązywać nowa ulga PIT. Odbiorcami uprawnienia są wszyscy pracownicy i zleceniobiorcy, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

W związku z tym, że ulga zaczęła obowiązywać w trakcie roku podatkowego, aby móc z niej skorzystać osoba uprawniona musi złożyć pracodawcy bądź zleceniodawcy odpowiednie oświadczenie. Jeżeli tego nie zrobi, można ją uwzględnić w rocznym rozliczeniu PIT.

Przykładowy wzór oświadczenia możecie znaleźć TUTAJ!

Ulgą zostaną objęte przychody z umowy o pracę i umów zlecenia do wysokości 85 528,00 zł rocznie.
W 2019 roku, wartość limitu została obliczona jako proporcja limitu rocznego (5/12) i wynosi 35 636,67 zł.

Uprawnienie obejmie swoim zasięgiem wszystkie przychody z tytułu umowy o pracę czy zlecenia. Jeżeli przychód młodego pracownika przekroczy określony ustawą próg, zapłaci podatek jedynie od przychodu ponad limit.

Jaki będzie faktyczny zysk takiego pracownika? W przypadku zarobków na poziomie 4 800,00 zł miesięcznie, w kieszeni pracownika zostanie ok. 4 300,00 zł w skali roku.

Szacuje się, że z uprawnienia będzie mogło korzystać ok. 2 mln młodych pracowników i zleceniobiorców.

Autor: Ewa Ręczkowska

Żródła:
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1394)